دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-296 
12. بررسی فقهی _ تربیتی اشتغال زن

صفحه 271-295

10.22034/mft.2020.5281

سید حسن عابدیان؛ صادق اخوان روشندل؛ عادل المزیعل