داوران

 

نام داور سمت / سازمان
جواد ابراهیمی دکترای فقه تربیتی، جامعه المصطفی العالمیه
احمد امامی راد استادیار/پژوهشکده علوم اسلامی بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی
محمد قاسم رجایی دانشجوی دکتری فقه تربیتی جامعة المصطفی  العالمیة
احمد شهامت پژوهشگر فقه تربیتی
مهدیه غنی زاده _
سید عنایت الله کاظمی دکتری فقه تربیتی
سید عباس موسوی
سید نقی موسوی استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان
حسین مولودی
مدیر نشریه جامعه المصطفی العالمیة گروه علمی فقه تربیتی قم