مطالعات فقه تربیتی

  

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

1

حسن

شکوری

گروه فقه خانواده جامعة المصطفی العالمیة

2

یعقوبعلی

برجی

مدیر مدرسه عالی فقه تخصصی

3

سید علی

حسینی زاده

گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

4

عباسعلی

شاملی

گروه علوم تربیتی مجتمع آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیة

5

ابوالفضل

علیشاهی قلعه جوقی

گروه الهیات دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

6

احمد

امامی راد

پژوهشکده علوم اسلامی بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی

7

علی همت

بناری

رییس مجتمع آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیة

8

احمد

شهامت

گروه علمی فقه تربیتی جامعه المصطفی العالمیة

9

سید حسن

عابدیان

مدیر گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی قم

10

علی

عزیزیان

گروه علمی معارف مدرسه علمیه شهابیه

11

زهرا

فهرستی

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

12

سید عنایت الله

کاظمی

گروه فقه تربیتی جامعة المصطفی العالمیة

13

سید نقی

موسوی

گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

14

حسین

مولودی

گروه  علمی فقه تربیتی جامعه المصطفی العالمیة

15

ستار

همتی

گروه علمی فقه تربیتی جامعة المصطفی العالمیة

16

محمد قاسم

رجایی

گروه فقه تربیتی مدرسه عالی فقه تخصصی جامعة المصطفی العالمیة

17

مهدیه

غنی زاده

دانشکده الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی

18

سجاد

فرخی پور

مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

19

حسن

محمدپور

گروه الهیات، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی،

20

سید عباس

موسوی

گروه علمی  فقه تربیتی مدرسه عالی فقه تخصصی

21

مجید طرقی

نشریه

گروه علمی فقه تربیتی جامعه المصطفی العالمیة

22

جواد

ابراهیمی

گروه علمی فقه تربیتی، جامعه المصطفیالعالمیه

23

سیده زهرا

موسوی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

24

محمد کاظم

مبلغ

گروه فقه و اصول حوزه علمیه قم