دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1399، صفحه 7-328 
10. تأثیر هشدار در رفع مسئولیت(مربیان) بنابرقاعده‌های اقدام به زیان و تحذیر

صفحه 245-273

10.22034/mft.2021.9967.1103

حسن محمدی؛ جواد ابراهیمی؛ علیرضا انتظاری نجف آبادی؛ سید علی علوی قزوینی


11. بررسی فقهی-حقوقی ضمان ناشی از نقص سامانه‌های اطلاعاتی در فرایند تربیت

صفحه 275-300

10.22034/mft.2021.8793.1081

سید محمدرضا حسینی؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی