مطالعات فقه تربیتی

دسترسی به مقالات این نشریه به صورت دسترسی آزاد (OPEN ACCESS) می باشد.

این یک مجله با دسترسی آزاد است . به این معنی که همه محتوا به صورت رایگان و بدون هزینه برای کاربر یا موسسه او در دسترس است. کاربران مجاز به خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو یا پیوند به متون کامل مقالات هستند و یا برای هر هدف قانونی بدون درخواست اجازه قبلی از ناشر یا نویسنده استفاده کنند. مطابق با تعریف BOAI از دسترسی باز.

لطفا در صورت استفاده از مقالات و اطلاعات دیگر، نام این نشریه و مقاله مربوطه را نیز درج بفرمایید.