مطالعات فقه تربیتی

 

قابل توجه نویسندگان محترم

با توجه به اینکه ارسال فرم تعارض منافع و تعهد نویسندگان هنگام ثبت مقاله در سامانه نشریه الزامی است، فرم‌های مربوطه را از لینک‌های زیر دریافت نمایید. مقالاتی که فاقد این فرم‌ها باشند در روند بررسی قرار نخواهند گرفت.

فرم تعارض منافع

فرم تعهد نویسندگان

تکمیل فرم تعارض منافع و  فرم تعهد نویسندگان(برای دریافت فرم کلیک نمایید)

فرم تعارض و فرم تعهد نامه توسط نویسندگان تکمیل و(عکس آن) همراه با اصل مقاله در وبگاه نشریه ثبت نمایید.