مطالعات فقه تربیتی

نشریه مطالعات فقه تربیتی (MFT) به عنوان مدل دسترسی آزاد توسط دانشگاه بین المللی المصطفی به عنوان ناشر و حامی مالی، پشتیبانی می شود. بنابراین مدل تجاری غالب در ناشر نشریه مطالعات فقه تربیتی به صورت مدل دسترسی آزاد الکترونیکی و اشتراک نسخه های چاپی نشریه می باشد.