مطالعات فقه تربیتیدسترسی به مقالات این نشریه به صورت دسترسی آزاد (OPEN ACCESS) می باشد.

این یک مجله با دسترسی آزاد است که به این معنی است که همه محتوا به صورت رایگان و بدون هزینه برای کاربر یا موسسه او در دسترس است. کاربران مجاز به خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو یا پیوند به متون کامل مقالات هستند، یا از آنها برای هر هدف قانونی دیگری بدون درخواست اجازه قبلی از ناشر یا نویسنده استفاده کنند. این مطابق با تعریف BOAI از دسترسی باز است.