مطالعات فقه تربیتی

 

 


اعضای هیات تحریریه


حسن آقا نظری استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 • nazaririho.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مسعود آذربایجانی استاد فلسفه دین و مسائل جدید کلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

فلسفه دین و روانشناسی دین

 • mazarbayejani110yahoo.com

سردبیر


علیرضا اعرافی استاد فقه و اصول جامعه المصطفی - العالمیه

فقه و اصول

اعضای هیات تحریریه


مسعود جان بزرگی استاد روان­شناسی بالینی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

روان­شناسی بالینی

 • psychjangmail.com

اعضای هیات تحریریه


عباسعلی شاملی دانشیار علوم تربیتی جامعه المصطفی - العالمیه

علوم تربیتی

اعضای هیات تحریریه


علی­نقی فقیهی دانشیار علوم تربیتی دانشگاه قم

علوم تربیتی

 • an-faghihiqom.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد داوودی دانشیار علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

فلسفه تعلیم و تربیت

 • mdavoudirihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


حسن حسین گونش دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه بارتین ترکیه

تاریخ الهیات

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


سید احمد شاه عضو هیئت علمی دانشگاه لاولی پاکستان

رواشناسی

اعضای هیات تحریریه


محمد فاکر میبدی استاد تمام و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

فقه و اصول

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور هارالد زویبرت استاد تمام و مدیر گروه فلسفه و مطالعات دینی دانشگاه غیر دولتی الهیات بازل سوئیس

فلسفه مطالعات دینی

اعضای هیات تحریریه


محمد زروندی رحمانی دانشیار و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی

فقه و اصول

 • m-zarvandirahmanihawzah.net

مدیر مسئول


یعقوبعلی برجی دانشیار جامعة المصطفی العالمیه

 • dikborjigmail.com
 • 025-32133122

ویراستار ارشد


حسن محقق نجفی کارمند جامعة المصطفی

 • miuppub.miu.ac.ir

مدیر علمی و اجرایی


جواد ابراهیمی مدرس جامعة المصطفی

فقه تربیتی

دبیر تخصصی


حسین مولودی استاد همکار جامعة المصطفی

 • wahid.moshtaq1gmail.com

مدیر داخلی


محمد لطیف مطهری مدرس جامعة المصطفی العالمیة

فقه تربیتی

 • latifmutahari83yahoo.com