اعضای هیات تحریریه

 

 

اعضای هیات تحریریه

حسن آقا نظری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

nazaririho.ac.ir

مسعود آذربایجانی

فلسفه دین و روانشناسی دین استاد فلسفه دین و مسائل جدید کلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

mazarbayejani110yahoo.com

سردبیر

علیرضا اعرافی

فقه و اصول استاد فقه و اصول جامعه المصطفی - العالمیه

arafichmail.ir
0000-0002-6134-6334

اعضای هیات تحریریه

مسعود جان بزرگی

روان­شناسی بالینی استاد روان­شناسی بالینی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

psychjangmail.com

عباسعلی شاملی

علوم تربیتی دانشیار علوم تربیتی جامعه المصطفی - العالمیه

aashameli39gmail.com
0000-0002-9741-5303

علی­نقی فقیهی

علوم تربیتی دانشیار علوم تربیتی دانشگاه قم

an-faghihiqom.ac.ir

محمد داوودی

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

mdavoudirihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

حسن حسین گونش

تاریخ الهیات دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه بارتین ترکیه

dergipark.org.tr/tr/pub/@hasanhuseyingunes
hgunesbartin.edu.tr
0000-0001-5840-6765

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

سید احمد شاه

رواشناسی عضو هیئت علمی دانشگاه لاولی پاکستان

syedpsychology12gmail.com
0000-0002-1313-2163

اعضای هیات تحریریه

محمد فاکر میبدی

فقه و اصول استاد تمام و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

m_fakermiu.ac.ir
0000-0003-2217-5330

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور هارالد زویبرت

فلسفه مطالعات دینی استاد تمام و مدیر گروه فلسفه و مطالعات دینی دانشگاه غیر دولتی الهیات بازل سوئیس

harald-seubert.de/
seubertfthgiessen.de
0000-0002-8742-2526

اعضای هیات تحریریه

محمد زروندی رحمانی

فقه و اصول دانشیار و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی

m-zarvandirahmanihawzah.net

مدیر مسئول

یعقوبعلی برجی

دانشیار جامعة المصطفی العالمیه

dikborjigmail.com
025-32133122

ویراستار ارشد

حسن محقق نجفی

کارمند جامعة المصطفی

miuppub.miu.ac.ir

مدیر علمی و اجرایی

جواد ابراهیمی

مدرس جامعة المصطفی

javad.1356yahoo.com

دبیر تخصصی

حسین مولودی

استاد همکار جامعة المصطفی

wahid.moshtaq1gmail.com