مطالعات فقه تربیتی

شیوه‌نامه تدوین مقاله در مجله علمی – پژوهشی «مطالعات فقه تربیتی»

مقالۀ ارسالی باید از ساختار مناسب شاملِ  عنوان، چکیده، کلید واژه­ها، مقدمه، بدنة اصلی، نتیجه و فهرست منابع، بر اساس توضیحات ذیل برخوردار باشد:

1.عنوان مقاله:

باید تا حد ممکن کوتاه، گویا، عاری از کلمات اختصاری و با در نظر گرفتن محتوای مقاله و نتایج حاصل از مقاله باشد(در صورت امکان همراه با ترجمه به زبان انگلیسی)

2.نام نویسنده (نویسندگان) (فارسی و انگلیسی) : 

در‌ زیر عنوان مقاله نام نویسنده یا نویسندگان با مشخص نمودن نویسنده اصلی و به ترتیب نویسندگان تأثیرگذار در مقاله مطابق فرمت نشریه قید شود.

3.وابستگی سازمانی نویسنده(نویسندگان) (فارسی و انگلیسی)  :

وابستگی سازمانی نویسنده (نویسندگان) مطابق با فرمت اعلامی نشریه در بخش مربوطه درج شود:

از ذکر رتبه علمی (استاد، دانشیار، استادیار، مربی، مدرس و ...) و از القاب همچون دکتر، مهندس و ... خودداری فرمایید.

اعلام وابستگی سازمانی نویسندگان به شکل زیر در این نشریه پذیرفته می شود :

- اعضای هیئت علمی و اساتید گروه های علمی، طلاب و دانشجویان :

نام گروه علمی ، نام مجتمع آموزشی دانشکده یا واحد دانشگاهی، نام دانشگاه ، نام شهر، نام کشور.

- کارکنان و کارمندان:

نام اداره، نام معاونت، نام سازمان، شهر، کشور. 

- اولویت اعلام آدرس پست الکترونیکی و ایمیل دانشگاهی و یا سازمانی نویسندگان را ذکر کنید.

 4.چکیده (فارسی و انگلیسی) :

چکیده فارسی مقاله (به همراه چکیده انگلیسی) حداقل 150 و حداکثر 250 کلمه تنظیم شود و دربردارندۀ مسئله، هدف پژوهش و یافته ­های پژوهش باشد.

 5.کلید واژه‌ها (فارسی و انگلیسی) :

حداقل سه و حداکثر  هفت واژة کلیدی مرتبط با محتوا که ایفا کنندة نقش نمایة موضوعی مقاله باشد.

 6.مقدمه:

مقدمة مقاله، شامل مسئلة تحقیق، پیشینة، ضرورت و اهمیت پژوهش، جنبة نوآوری بحث، سئوالات اصلی و فرعی، تصویر اجمالی ساختار کلی مقاله بر اساس سؤالات اصلی و فرعی و تبیین مفاهیم پژوهش است.

 7.متن اصلی:

متن اصلی مقاله، باید ناظر به یکی از محورهای ذیل باشد:

الف)  ارائه‌کنندة نظریه و یافته جدید علمی؛
ب)  تقریر و تبیین جدید از یک نظریه؛
ج) ارائه‌کنندة استدلال جدید برای یک نظریه؛
د)  ارائة نقد جامع علمی یک نظریه.

 همچنین، رعایت نکات ذیل در بدنه اصلی مقاله لازم است:

الف) ماهیت، ابعاد و زوایای مسئله به خوبی توصیف و تحلیل شود؛
ب) پیشینة تحقیق و جنبة نوآوری در مقاله مشخص شود؛
ج) آراء و دیدگاه­ها به همراه ادله به طور مستند بیان، تجزیه و تحلیل شود؛
د) نظریات رقیب به طور مستدل نقد و ارزیابی شود؛
هـ) دیدگاه برگزیده و نتایج پژوهش به صورت منطقی و مستدل تبیین شود.

 8.نتیجه‌گیری:

نتیجه بیانگر یافته‌های تفصیلی تحقیق است که به صورت گزاره‌های خبری موجز بیان می‌شود.
در این قسمت از ذکر بیان مسئله، مباحث مقدماتی، بیان ساختار مباحث، ادله، مستندات، ذکر مثال یا مطالب استطرادی خودداری شود.

 9.فهرست منابع و مراجع (فارسی و انگلیسی)  :

الف) ارجاع‌دهی در متن باید به صورت درون‌متنی(APA) باشد.

ب) اطلاعات کتاب­شناختی کامل منابع و مآخذ اعم از فارسی، عربی و لاتین در انتهای مقاله با رعایت تربیت الفبایی نام خانوادگی نویسندگان براساس شیوة زیر آورده می­شود:

 کتاب:  نام خانوادگی  و نام نویسنده(سال نشر)، نام کتاب، (ترجمه یا تحقیق)، شماره جلد، نوبت چاپ، محل نشر و ناشر.

 مقاله: نام خانوادگی  و نام نویسنده(سال نشر)، «نام مقاله»، نام نشریه، شماره نشریه  و شماره صفحات.

10.اعلام میزان مشارکت نویسندگان؛

11.تشکر و قدردانی از حامیان علمی و مالی؛

12.معرفی کوتاه سوابق و اطلاعات علمی نویسندگان.