مطالعات فقه تربیتی

 رویکرد مطالعات فقه تربیتی

تجویزات اسلام در دانش فقه تجلی می‌یابد و دانش فقه در صدد است تا برای همه رفتارهای اختیاری انسان‌های مکلف، «بایدها» و «نبایدهایی» تعیین کند و به این ترتیب، برنامه‌ای از تکالیف را ترسیم و گونه‌ای از «سبک زندگی» را طراحی نماید. از دیدگاه فقه اسلامی، رفتارهای آموزشی و تربیتی نیز مانند همه رفتارهای اختیاری مکلفان، حکمی شرعی دارد.

ایده «فقه تربیتی» با هدف تعیین احکام شرعی رفتارهای اختیاری مکلفان در عرصه تعلیم و تربیت، در تلاش است تا با استفاده از روش‌شناسی اجتهادی و استنباطی، به این هدف دست یابد و علاوه بر گردآوری گزاره‌های مرتبط با حوزه تربیت در فقه موجود، با نگاهی تخصصی، مسائل و پرسش‌های نوین تربیتی را از نظر شرعی بررسی کند.

نشریه «مطالعات فقه تربیتی» در عین اینکه به لحاظ روش‌شناسی و محمول‌شناسی، از دانش فقه تبعیت می‌کند، از لحاظ موضوع و قلمرو مسائل، وامدار حوزه تعلیم و تربیت است و گستره وسیع قلمرو تربیت، اعم از تربیت رسمی و غیررسمی را شامل می‌شود.