پرسش‌های متداول

شیوه‌نامه تدوین مقاله در مجله علمی – پژوهشی «مطالعات فقه تربیتی» چیست؟

مقالۀ ارسالی باید از ساختار مناسب شاملِ عنوان، چکیده، کلید واژه­ها، مقدمه، بدنة اصلی، نتیجه و فهرست منابع، بر اساس توضیحات ذیل برخوردار باشد:


1.چکیده


چکیده فارسی مقاله (به همراه چکیده انگلیسی) حداقل 150 و حداکثر 250 کلمه تنظیم شود و دربردارندۀ مسئله، هدف پژوهش و یافته­های پژوهش باشد.


2.کلید واژه‌ها


حداقل سه و حداکثر هفت واژة کلیدی مرتبط با محتوا که ایفا کنندة نقش نمایة موضوعی مقاله باشد.


3.مقدمه


مقدمة مقاله، شامل مسئلة تحقیق، پیشینة، ضرورت و اهمیت پژوهش، جنبة نوآوری بحث، سئوالات اصلی و فرعی، تصویر اجمالی ساختار کلی مقاله بر اساس سؤالات اصلی و فرعی و تبیین مفاهیم پژوهش است.


4.متن اصلی


متن اصلی مقاله، باید ناظر به یکی از محورهای ذیل باشد:


الف) ارائه‌کنندة نظریه و یافته جدید علمی؛
ب) تقریر و تبیین جدید از یک نظریه؛
ج) ارائه‌کنندة استدلال جدید برای یک نظریه؛
د) ارائة نقد جامع علمی یک نظریه.


همچنین، رعایت نکات ذیل در بدنه اصلی مقاله لازم است:


الف) ماهیت، ابعاد و زوایای مسئله به خوبی توصیف و تحلیل شود؛
ب) پیشینة تحقیق و جنبة نوآوری در مقاله مشخص شود؛
ج) آراء و دیدگاه­ها به همراه ادله به طور مستند بیان، تجزیه و تحلیل شود؛
د) نظریات رقیب به طور مستدل نقد و ارزیابی شود؛
هـ) دیدگاه برگزیده و نتایج پژوهش به صورت منطقی و مستدل تبیین شود.


5.نتیجه‌گیری


نتیجه بیانگر یافته‌های تفصیلی تحقیق است که به صورت گزاره‌های خبری موجز بیان می‌شود.
در این قسمت از ذکر بیان مسئله، مباحث مقدماتی، بیان ساختار مباحث، ادله، مستندات، ذکر مثال یا مطالب استطرادی خودداری شود.


6.ارجاع‌دهی و تنظیم فهرست منابع


الف) ارجاع‌دهی در متن باید به صورت درون‌متنی(APA) باشد.


ب) اطلاعات کتاب­شناختی کامل منابع و مآخذ اعم از فارسی، عربی و لاتین در انتهای مقاله با رعایت تربیت الفبایی نام خانوادگی نویسندگان براساس شیوة زیر آورده می­شود:


کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده(سال نشر)، نام کتاب، (ترجمه یا تحقیق)، شماره جلد، نوبت چاپ، محل نشر و ناشر.


مقاله: نام خانوادگی و نام نویسنده(سال نشر)، «نام مقاله»، نام نشریه، شماره نشریه و شماره صفحات.