مطالعات فقه تربیتینشریه مطالعات فقه تربیتی پس از استاندارد سازی مطابق با شاخص های isc موفق شد در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام فهرست شود.

http://mft.journals.miu.ac.ir/journal/indexing