نمایه شدن نشریه مطالعات فقه تربیتی در isc

نشریه مطالعات فقه تربیتی پس از استاندارد سازی مطابق با شاخص های isc موفق شد در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام فهرست شود.

http://mft.journals.miu.ac.ir/journal/indexing