مطالعات فقه تربیتیبه اطلاع نویسندگان نشریه مطالعات فقه تربیتی می رساند اطلاعات مقالات این نشریه به نمایه بین المللیWOS جهت دریافت JCR بین المللی و اخذ رتبه ISI ارسال و در آن پایگاه ثبت گردید.