ثبت اطلاعات مقالات نشریه در نمایه بین المللی ISI

به اطلاع نویسندگان نشریه مطالعات فقه تربیتی می رساند اطلاعات مقالات این نشریه به نمایه بین المللی ISI ارسال و در آن پایگاه ثبت گردید.