مطالعات فقه تربیتی

نوع داوری مقالات در این نشریه به صورت دو سو ناشناس و توسط دو استاد بررسی انجام می شود.