مطالعات فقه تربیتی

محورهای نگارش مقاله

 • فلسفه فقه تربیتی (شامل: مفاهیم، مبادی، مبانی، رویکردها و ...)؛
 • روش‌شناسی فقه تربیتی؛
 • پیشینه و تاریخ فقه تربیتی؛
 • مطالعات تطبیقی در فقه تربیتی؛
 • احکام شرعی یادگیری (شامل احکامِ محتوا، فنون و صلاحیت‌های دانش‌آموزی)؛
 • احکام شرعی آموزش؛
 • احکام شرعی تربیت (اعم از تربیت بدنی، تربیت عقلانی، تربیت اعتقادی و...)؛
 • وظایف شرعی خانواده در تربیت؛
 • وظایف شرعی حکومت در تربیت؛
 • وظایف شرعی سایر نهادها در تربیت؛
 • قواعد فقه تربیتی؛