مطالعات فقه تربیتی

نشریه مطالعات فقه تربیتی  با احترام به قوانین اخلاق در نشریات ، از آیین‌ نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی (قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار COPE ) پیروی می‌نماید.