ثبت اطلاعات علمی نشریه در نمایه بین المللی DOAJ

اطلاعات علمی نشریه فقه تربیتی در نمایه بین المللی DOAJ ثبت و انشاءالله تا 6 ماه آینده نمایه آن دریافت خواهد شد