دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-168