دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-156 

مقاله پژوهشی

1. بررسی فقهی بهداشت جسمی کودکان پس از تولد

صفحه 7-40

مجید طرقی؛ علی همت بناری؛ محمد قاسم رجایی


2. قواعد عمومی جاری در ساحت تربیت جنسی در فقه تربیتی

صفحه 41-74

علیرضا اعرافی؛ احمد امامی راد؛ سید عباس موسوی؛ مریم مشهدی‌علی‌پور


3. بررسی اکتساب توکل از منظر فقه الاخلاق

صفحه 75-94

علیرضا اعرافی؛ احسان خلیلی؛ سید نقی موسوی


5. بررسی فقهی معرفی الگوهای منفی در تربیت

صفحه 123-138

مجید تلخابی؛ محسن داودآبادی؛ امیر معصوم‌خانی