مقدمه ای بر آموزش سیاسی از منظر قرآن کریم

نویسنده

چکیده

موضوع مهم ترین متفکران و اصلاح طلبان که از همه کشورها امروز رو به توسعه و پیشرفت است. پیشرفت و توسعه یک عامل غیر قابل انکار و ضروری در هر جامعه روز است. اگر یک جامعه در نظر دارد برای حفظ وجود آن، آن را چاره ای جز به مطرح تلاش و پیشرفت است. با این حال، این پرسش مطرح است که ذهن بسیاری از مردم وسواس این است که چه عناصر کلیدی و عوامل در پیشرفت و توسعه هستند؟ به عبارت دیگر، چگونه می تواند مشکلات در راه پیشرفت توان کاهش داد و سوق جامعه به سمت رفاه؟ این مقاله بر این عقیده است که عنصر مهم ترین و کلیدی در رفاه شخصیت و فرهنگ مردم در یک جامعه است.

کلیدواژه‌ها