اصول آموزش سیاسی در متون مذهبی و مراجع

نویسنده

چکیده

در طی فرایند استنباط اصول اساسی آموزش سیاسی لازم است برای اشاره به آموزه ها و سنت اسلامی است. در این فرایند، نیازهای خاص ضروری به درک. در این مقاله، ما تلاش خواهد کرد به استنباط و ارائه اصول غالب در منطقه از آموزش سیاسی با کمک عقل و منطق. بدون شک، درک اصول فوق الذکر است در نقاط دیدگاه خاص و مبانی نظری مانند بینش، وجود و روانشناسی انسان خواهد شد که در این مقاله ارائه شده است. تلاش خواهد شد تا در حال حاضر این اصول به عنوان پایه، راهنمای و استاندارد در زمینه آموزش سیاسی است.

کلیدواژه‌ها