آموزش مذهبی و چالش های مرتبط با آن در قرن بیست و یکم

نویسنده

چکیده

قرن بیست و یکم است با تمام چالش های تعبیه شده است آغاز شده است. این چالش ها در تمام زمینه ها پدید آمده است. آنها حضور ظریف و شک بالا بردن خود در عرصه آموزش مذهبی بر این اساس نشان می دهد.
این مقاله شامل چهار بخش است: در بخش اول، چالش اساسی در قرن بیست و یکم قرار گرفت. سپس در نظر گرفتن: برخورد مناسب با این چالش به حساب، مفهوم آموزش مذهبی پس از آن مورد بررسی قرار خواهد شد. این تحقیق به دو روش مختلف انجام داد. در یک قسمت این مسئله از «مفهوم آموزش و پرورش» و در بخش دیگر «مفهوم دین و مذهبی» به طور جداگانه بررسی شده است. پس از آن، ما در مورد مسائل ابتدایی دین تمرکز و مذهبی بودن و در نهایت ما این موضوع اساسی آموزش مذهبی با فوق الذکر چالش پیشنهاد در انطباق

کلیدواژه‌ها