موقعیت محبت در نظام اخلاقی و تربیتی اسلام

نویسنده

چکیده

محبت چیست؟ تا چه حد می تواند موثر باشد؟ علاوه بر این به درک فعلی از محبت، که در واقع یک سطحی، آیا وجود یک معنی عمیق تر از محبت وجود دارد؟ این مقاله سعی خواهد کرد برای روشن کردن نقطه که محبت شاه کلید در اخلاق و آموزش های مذهبی و تعصب می توانید جهت زندگی انسان بیش از آنچه تصور عمومی است. با این دیدگاه، سعی شده است به این اثرات در ابعاد مختلف روشن است.

کلیدواژه‌ها