استراتژی تقریب کشورهای اسلامی و راهکار گفتوگو

نویسنده

چکیده

امروزه استراتژی تقریب و انسجام در مقابل تفرقه و تجزیه، یکی از اصول، هم در امور سیاسی و هم در امور غیرسیاسی جهان است؛ زیرا تقریب، همگرایی و نزدکی کردن بین شها و روش ها، به همان اندازه که برای اعضای آن جامعه سودمند و قوت بخش است، احتمال تهدید برای غیر آ نها به خصوص برای کسانی که از ضعف دیگران نفع می برند نیز محسوب می شود. به دلیل این اهمیت، همواره دول تها چه در حالت جنگ و چه در حالت صلح به دنبال پیوستن به اتحادیه های قوی تری هستند که با شرایط فرهنگی و مذهبی آ نها بیش ترین نزد یکی را داشته باشند تا ضمن حفظ اصالت خویش، در میدان رقابت جهانی، خود را تقویت نمایند.

کلیدواژه‌ها