نمایه سازی نشریه مطالعات فقه تربیتی در SJIF جهت دریافت ایمپکت فاکتور بین المللی

نشریه مطالعات فقه تربیتی در مرجع دریافت ضریب تأثیر نشریات بین المللی Scientific Journal Impact Factor نمایه سازی شد.

جهت آشنایی و ورود به نمایه های ملی و بین الملی نشریه لطفا کلیک کنید.