مطالعات فقه تربیتیبه اطلاع محققان و نویسندگان فرهیخته این نشریه می رساند مقالاتی که موفق به چاپ در این نشریه شوند ، کد شناسه بین المللی DOI مقالات را دریافت می کنند.