مطالعات فقه تربیتی

ت

  • تربیت مقصود از تربیت، پرورش توانمندی و استعدادهای شناختی، عاطفی و رفتاری افراد در مسیر کمال است.

د

  • دین دین در لغت به معنای راه و روش است. راه و روشی که افراد برای زندگی خود، اختیار می‌کنند و در اصطلاح، جهان‌بینی و مجموعه‌ای از باورها ا ست که پاسخی مستدل به پرسش‌های اساسی بشر در طول زندگی او است.

ف

  • فقه فقه، دانش بررسی ادله نفلی و عقلی مربوط به بیان وظائف شرعی افراد است.