مطالعات فقه تربیتی

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

بعد از ورود به سامانه صفحه شخصی شما نمایش داده می شود.

در این صفحه در سمت راست از بالای صفحه ذیل عنوان مقالات جدید گزینه ذیل وجود دارد.

ارسال مقاله جدید:

با انتخاب این گزینه، صفحه ورود مشخصات مقاله نمایش داده می شود که شامل انتخاب نوع مقاله، وارد کردن عنوان، اضافه کردن نویسندگان، وارد کردن چکیده، افزودن کلیدواژه، انتخاب موضوعات، توضیحات تکمیلی، داوران پیشنهادی، اضافه کردن فایل ها و تکمیل ارسال مقاله است؛ یادآور می شود در خصوص اضافه کردن فایل ها از جمله فایل مراجع و منابع و .. در هر مرحله از ارسال اولیه و مراحل اصلاح و بازنگری در مقاله تمام گزینه های باید انجام شود تا بارگذاری مقاله تکمیل شود.

مقالات تکمیل نشده: 

مقالاتی که نویسنده برخی مراحل ورود مشخصات مقاله را انجام داده اما پایان نیافته است.

مقالاتی که لازم است دوباره ارسال شوند:

از نشریه برگردانده شده و لازم است دوباره ارسال شود.

مقالات ارسال شده/درحال بررسی:

در فرایند بررسی مقاله در نشریه قرار گرفته و قابل مشاهده است.

 مقالات ارسال شده به عنوان نویسنده همکار:

این مقاله توسط نویسنده مسئول مقاله ارسال شده و اسم شما به عنوان نویسنده همکار درج شده است. یاداور می شود تمام ارتباط نشریه صرفا از طریق سامانه و پست الکترونیک نویسنده مسئول انجام می گیرد.

ذیل گزینه مقالات نیازمند بازنگری گزینه های ذیل وجود دارد:

مقالات بازنگری شده/درحال بررسی:

این مقاله در مجله بررسی شده و جهت انجام اصلاحات پیشنهادی و بازنگری به نویسنده ارجاع شده است.

 

بازنگری/لغو شده:

نویسنده از نشر این مقاله در مجله انصراف داده است.

 

ذیل عنوان تصمیم گیری شده گزینه های قابل مشاهده عبارتنداز:

مقالات پذیرفته شده برای تأیید فایل های نهایی قبل از انتشار:

مقالاتی که بررسی و تعیین تکلیف شده: مقالاتی که براای انتشار مشخص شده است.