مطالعات فقه تربیتی
دوره 9 (1401)
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 04 (1388)
دوره 03 (1387)
دوره 02 (1386)
دوره 01 (1384)
بررسی حکم ارشاد جاهل از منظر فقه تربیتی
بررسی حکم ارشاد جاهل از منظر فقه تربیتی

سید عنایت الله کاظمی

دوره 7، شماره 14 ، اسفند 1399، ، صفحه 7-35

https://doi.org/10.22034/mft.2021.10116.1110

چکیده
  چکیدهارشاد جاهل، شامل مجموعه اقداماتی مانند، تعلیم، اعلام و تذکر دادن می‌شود؛ زیرا گاهی متربی نمی‌داند و دانستن او هم با اعلام، محقق می‌شود و او از حکم‌الله باخبر می‌شود؛ گاهی متربی نمی‌داند اما ...  بیشتر