نویسنده = سید عنایت الله کاظمی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی حکم ارشاد جاهل از منظر فقه تربیتی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1399، صفحه 7-35

10.22034/mft.2021.10116.1110

سید عنایت الله کاظمی


2. کارکرد اصل رعایت توان متربی در نظام تعلیم و تربیت

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1399، صفحه 225-246

10.22034/mft.2020.5279

سید عنایت الله کاظمی


3. بررسی فقهی رعایت توان متربی در اقدامات تربیتی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-37

مجید طرقی؛ جعفر یوسفی؛ سید عنایت الله کاظمی